Gender Equality Plan

Ligestillingsplan (Gender Equality Plan for Moesgaard Museum)

Indledning
Arbejdet med ligestilling på museet handler om at skabe en arbejdspladskultur, hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at gøre brug af og udvikle deres kompetencer, kvaliteter og styrker, så der sikres et godt arbejdsmiljø og et udviklende arbejde. Museet giver derfor alle ansatte mulighed for faglig og personlig udvikling, og benytter den enkelte ansattes kompetencer bedst muligt.

Moesgaard Museum stræber efter at være en sund og familievenlig arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske, og hvor sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv tilstræbes.

Ligestilling indgår som en naturlig og integreret del af det daglige arbejde på museets arbejdspladser. Den enkelte arbejdsplads bør så vidt muligt indrettes under hensyntagen til forskellighed og rummelighed samt individuelle ønsker og behov.

Dedikerede ressourcer og organisering
Moesgaard Museum har flere aktører, som har ansvar for arbejdet med ligestilling og mangfoldighed. Det primære ansvar for at fremme kønsligestilling på museet ligger hos museets ledelse og HR og Løn.

Derudover har museet flere formelle samarbejdsfora. Museets samarbejdsudvalg sikrer fokus på arbejdsforhold, herunder ligestilling. Museets Arbejdsmiljøorganisation arbejder aktivt og målrettet for at fastholde og fremme en sund og attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdslyst.

Dataindsamling og monitorering
Moesgaard Museum indsamler en række data, der indgår som afsæt for drøftelse af mulige behov for at iværksætte forebyggende ligestillingsinitiativer. Af relevante data kan nævnes:

  • Gennemførelse af trivselsundersøgelse med jævne mellemrum og arbejdspladsvurdering (APV) hvert tredje år. Resultatet af trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering opgøres bl.a. på køn. Gennem undersøgelsen indsamles data om medarbejderes oplevelse af muligheder for udvikling, brug af egne kompetencer, trivsel, krænkende handlinger m.m. og der udarbejdes handlingsplaner, der følges op på løbende.
  • Kønsopdelte lønstatikker til brug for orientering af medarbejderne.
  • Data om sammensætning af køn i øverste ledelse og cheflag.
  • Årlig indberetning af data om museets forskningsaktiviteter til Danmarks Statistik.

Undervisning
Museets personalepolitikker revideres og opdateres efter behov. Ligestillingsplanen vil i lighed hermed også blive evalueret og revideret hvert tredje år.

På baggrund af data vil ledelsen og HR og Løn sammen med samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen løbende tage stilling til eventuelle behov for iværksættelse af konkrete aktiviteter, herunder uddannelse til fremme af ligestillingen på museet.

Indsatsområder
Ligestillingsplanen for 2023-2025 fokuserer på følgende indsatsområder:

Indsatsområderne i ligestillingsplanen skal ses og sammentænkes med museets øvrige indsatser, så de understøtter hinanden.

Rekruttering og karriere
Moesgaard Museum har fokus på en professionel rekrutterings- og ansættelsesproces, da det er afgørende for, at museet kan tiltrække kvalificerede ansøgere, uanset køn, når ledige stillinger opslås.

Indsats

Konkrete initiativer

Ansvarlig 

Kønsmainstreaming af stillingsopslag

Kontrol af stillingsopslag med henblik på at sikre, at de ikke indeholder indirekte forskelsbehandling og henvender sig alle uanset køn

Ledelsen og HR/Løn

 

Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalg

Tilstræbe at både mænd og kvinder er repræsenteret i ansættelsesudvalg – dog med forbehold for kravet om nødvendige kvalifikationer

Ledelsen og HR/Løn

 

Lige muligheder for kompetence- og karriereudvikling

 

Øget opmærksomhed ved den årlige medarbejderudviklings-samtale på eventuelle barriere for adgang til kompetence- og karriereudviklende aktiviteter

Ledelsen og HR/Løn

 

 

 

 

 

Ligeløn
Museet arbejder for lige løn, hvilket indbefatter sikring af lønmæssig lighed for arbejde af samme værdi herunder lige løn mellem kvinder og mænd i lønfastsættelsen

Indsats

Konkrete initiativer

Ansvarlig

Ligeløn – uanset køn

 

Løbende sikre, at løndannelsen sker på baggrund af et faktuelt grundlag og med fokus på lønmæssig lighed, jf. løn og kompetencepolitik.  

Ved de årlige lønforhandlinger drøftes eventuelle ligelønsproblematikker med den relevante TR.

Drøftelse sker på baggrund af kønsopdelt statistik.

 

Evaluering og opdatering af museets løn- og kompetence-politik.

Ledelsen/HR og Løn/TR

 

 

 

 

 

Ledelsen og HR og Løn

 

 

 

 

Samarbejdsudvalget

 

 

Samarbejdsudvalget

 

Kultur
Arbejdet med ligestilling på museet handler bl.a. om at skabe en arbejdspladskultur, hvor alle ansatte sikres et godt arbejdsmiljø.

Indsats

Konkrete initiativer

Ansvarlig

Krænkende handlinger

 

 

Evaluering og opdatering af museets politik for forebyggelse af krænkende handlinger.

 

Monitorering af data fra trivselsmåling om oplevelsen af krænkende handlinger og på baggrund heraf iværksætte forebyggende initiativer.

 

Sikre at ledelsen regelmæssigt år orienterer alle medarbejdere om museets politik for forebyggelse af krænkende handlinger.

HR og Løn/ Samarbejdsudvalget

 

 

 

 

 

HR og Løn /Arbejdsmiljøudvalget

 

 

 

Administrationschefen

 

 

 

Work-life balance
Museets ønsker, at ’work-life-balance’ skal blive med at være en integreret del af kulturen med fleksibel arbejdstid og frihed under ansvar.

Indsats

Konkrete initiativer

Ansvarlig

Fastholdelse af ’work-life balance’-kulturen

 

 

Mulighed for hjemmearbejde efter aftale med nærmeste leder.

 

Fleksibel arbejdstid og ’work-life-balance fremhæves ifm. rekruttering.

 

Afdække behovet for inddragelse af yderligere spørgsmål vedr. balancen mellem arbejds- og privatliv i trivselsmålingen for at følge op på, hvorvidt der skal iværksættes initiativer

Ledelsen, HR og Løn/Samarbejdsudvalget

 

Ledelsen og HR/Løn

 

 

 

 

HR og Løn /ledelsen/Samarbejdsudvalget

 

Ledelse
Museet arbejder på at fremme kønsmæssig ligestilling på alle ledelsesniveauer. Fordeling af mænd og kvinder i ledelsesgruppen er på nuværende tidspunkt 75/25 og i direktør og chefniveau er det 67/33.

Indsats

Konkrete initiativer

Ansvarlig

Ligestilling i ledelse

Fortsat fokus på målsætningen om at styrke ligelig kønsfordeling på alle ledelsesniveauer.

Direktionen

Krav til ledelse

Udarbejde oplæg om principper for god ledelse på Moesgaard Museum.

Direktionen

 

 

HR og Løn vil i samarbejde med ledelsen og de relevante samarbejdsfora følge op på indsatserne i handlingsplanen og sørge for, at de konkrete aktiviteter og initiativer bliver efterlevet. Inden medio 2025 vil HR og Løn sammen med ledelse og andre relevante parter udarbejde en ny treårig plan for at sikre en videre drøftelse af ligestillingsindsatsen på museet.

Godkendt, 22. november 2023

_______________________________

Mads K. Holst
Direktør