MOESGAARD MUSEUMS WHISTLEBLOWERORDNING

I vores whistleblowerordning kan medarbejdere foretage indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører vores organisation.

Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.

Du kan derudover indberette om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet. Det kan f.eks. være overtrædelser inden for offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produktsikkerhed og -overensstemmelse, samt miljøbeskyttelse.

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab og skal ses som et supplement til sædvanlige rapporteringskanaler, som f.eks. den direkte og daglige kommunikation på Moesgaard Museum om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Fra portalen, der er link til nedenfor, kan du under punktet ”Whistleblowerpolitik” læse nærmere om rammerne for brug af vores ordning. Du kan få oplysning om behandlingen af personoplysninger i whistleblowerordningen under punktet ”Privatlivspolitik”.

Fra portalen kan du oprette en ny sikker indberetning eller følge op på en eksisterende indberetning.

Opfølgning på din indberetning kan være relevant af flere årsager:

1) Du ønsker at se status for din indberetning for at kontrollere, om der er sket yderligere sagsbehandling.

2) Du ønsker at give yderligere oplysninger til din indberetning.

3) Whistleblowerenheden har anmodet om yderligere oplysninger fra dig for at hjælpe dem med at følge op på din indberetning.

Portal til whistleblowerordningen finder du her