Hvordan sikres kulturarven?

De fleste ødelæggende jordarbejder sker i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed. Som bygherre, køber eller sælger af et jordstykke kan man altid henvende sig til det lokale museum for at få information om eventuelle fortidsminder på et areal. Her kan man også blive vejledt i forhold til Museumslovens bestemmelser.

Museumsloven

Museumsloven beskytter kulturarven. Det er ikke lovligt at fjerne eller ødelægge væsentlige kulturlevn i Danmark, uden der er foretaget en registrering udført af fagfolk.

Hensigten med Museumsloven er så tidligt som muligt i den fysiske planlægning af et jordarbejde at hjælpe bygherren med vejledning i sikringen af kendte fortidsminder igennem en prioritering af byggearealer, friholdelse af arealer eller arkæologisk undersøgelse.

Hvorvidt et fortidsminde er væsentligt og dermed bevarings- eller registreringsværdigt afgøres af det lokale kulturhistoriske museum i samarbejde med Slots-og Kulturstyrelsen.

Læs Slots-og Kulturstyrelsens vejledning om arkæologiske undersøgelser

Arkivalsk kontrol

Forud for et byggeri kan man som bygherre anmode museet om en udtalelse om mulige fortidsminder på arealet. Museets udtalelse baseres i første omgang på en arkivalsk kontrol, og vil indeholde en vurdering af risikoen for ødelæggelse af væsentlig fortidsminder. Vurderingen vil være baseret på oplysninger i museets arkiver om kendte, registrerede fortidsminder sammenholdt med museets arkæologiske indsigt og lokalkendskab i øvrigt. Udtalelsen vil ofte indeholde en anbefaling til videre undersøgelser. Udtalelsen kan rekvireres uden udgift for bygherre.

Arkæologisk forundersøgelse

Vil man økonomisk og planmæssigt sikre sig mest muligt mod overraskelser under et jordarbejde, kan det anbefales, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse. En forundersøgelse er ofte ensbetydende med en arkæologisk prøvegravning.

Formålet med en forundersøgelse er at skabe overblik over eventuelle fortidsminder af væsentlig interesse på et givent areal. Som bygherre opnår man herigennem bedre mulighed for at tilrettelægge sit anlægsarbejde.

I Museumsloven skelnes mellem henholdsvis større forundersøgelser og mindre forundersøgelser således, at museet som udgangspunkt afholder udgifterne til forundersøgelse af et planareal på under 5000 m2, mens det er bygherre selv, der afholder udgifterne ved større forundersøgelser. Dog gælder særlige regler for  middelalderlige byer og undersøiske kulturarv.

Arkæologisk udgravning

Findes der fortidsminder på et areal, der berøres af ødelæggende jordarbejde, skal disse udgraves af museets fagkyndige arkæologer. Udgiften til den denne undersøgelse afholdes af bygherre. Kulturstyrelsen kan efter en konkret vurdering i særlige tilfælde yde tilskud.

Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har frigivet arealet. 

Ud over bygge- og anlægsvirksomhed kan fortidsminderne være truet ved andre former for menneskelige indgreb, hvor der kan gælde særlige regler. Grundlæggende gælder dog altid Museumslovens hensigt om sikring af kulturarven.

Læs eventuelt Museumsloven eller kontakt Moesgaard Museum vedrørende:

  • Fredede fortidsminder
  • Landbrug og skovdrift
  • Råstofindvinding
  • Middelalderlige bykerner
  • Havbunden

 

Kontakt Moesgaard Museums arkæologer på mail: ark@moesgaardmuseum.dk