Arkæologi på land

En arkæologisk udgravning eller undersøgelse foretages for at fremskaffe kilder til og viden om, hvordan mennesker til forskellige tider og på forskellige steder har indrettet sig efter de givne forhold, har levet og har skabt historien.

 

Hvad mulden gemmer

Mulden og dybereliggende jordlag rummer ofte uerstattelige fortidsminder, der kan fortælle historien. Arkæologerne ved dog sjældent på forhånd, hvad der kan være skjult under mulden. Arkæologernes undersøgelser afdækker fortidens spor, inden de ødelægges og forsvinder for evigt i forbindelse med f.eks. byggeri og anlæg af veje.

Mange af oldtidens bopladser ligger i dag under dyrket mark. Nutidens muld er en brun ”cocktail”, hvor ting fra forskellige tider er rørt sammen af ploven. Under muldlaget kan spor efter fortidens aktiviteter endnu ligge urørt af plovens arbejde.

Farvede kulturlag

Ved en arkæologisk udgravning vil arkæologerne ofte med gravemaskine fritlægge undergrunden over store, udvalgte flader. Undergrunden ligger under mulden og er den lyse råjord af ler, sand og sten, som isen efterlod, da den efter istiden smeltede bort for 16-20.000 år siden. Sporene efter tidligere bosættelse og aktivitet på stedet dukker frem og aftegner sig i form af mørktfarvede kulturlag og anlægsspor.

Kulturlag er jord blandet med affald fra menneskers daglige aktiviteter ved ophold på stedet.

Anlægsspor

Anlægsspor betegner samlet alle de spor efter stolpehuller, grøfter, brønde, gruber, ildsteder og eventuelle stensatte strukturer etc., der kan være bevaret som levn fra oldtiden. Nedgravninger i forbindelse med menneskelig aktivitet vil aftegne sig som farve- og fyldforskelle i den lyse undergrund.

På bopladserne har man ved mange forskelligartede aktiviteter gravet huller i jorden til rent praktiske formål. Når et hus skulle bygges, gravede man huller til de stolper, der skulle bære taget eller danne vægge eller hegn. Uden for husene har man gravet gruber, der er fyldt op med affald fra husholdningen. Stolpehuller, gruber mv. ses ofte tydeligt, når undergrunden ligger blottet

Meget er igennem årtusinderne pløjet i stykker. Det er ofte ydmyge spor, der er levnet til arkæologens kyndige undersøgelse og registrering, men selv disse har en historie at fortælle, når de anskues i en større sammenhæng.

Link til bygherrerådgivning