Arkæologi under vandet

I januar 2005 blev Moesgaard Museum anerkendt som marinarkæologisk arbejdende museum. Med anerkendelsen fik Moesgaard Museum ansvaret for sikringen af Kulturarven under vandet i et område, der strækker sig fra den sydlige del af Mariager fjord til den nordlige del af Vejle fjord. Ansvaret indbefatter foruden havet også søer og åer i indlandet.

 

Marinarkæologi

At have et marinarkæologisk ansvarsområde betyder, at det påhviler museet at varetage almindelige marinarkæologiske opgaver, foretage besigtigelser, modtage anmeldelser, udføre rekvirerede marinarkæologiske opgaver i forbindelse med anlægsopgaver, råstofindvinding og andre aktiviteter på havbunden.

Det marinarkæologiske arbejde består primært i vejledning, registrering, sikring eller udgravning af de arkæologiske fund.

Ofte er der tale om undersøgelser og besigtigelser i forbindelse med anlægsarbejde som eksempelvis etablering af vindmølleparker, kabellægning og råstofindvinding. Desuden foretages der besigtigelser af lokaliteter som er indberettet af sportsdykkere.

Stenalderbopladser

Havet rummer et utal af fortidsminder, ikke mindst skibsvrag - som nok er den mest kendte fortidsmindetype - men der findes blandt andet også stenalderbopladser, som blev overskyllet for ca. 6.000 år siden. Disse pladser er sammen med andre lokaliteter fundet under vand vigtige i forskningen, da man her kan være heldig at finde genstande af organisk materiale bevaret. Genstande af organisk materiale findes sjældent bevaret ved arkæologiske udgravninger på tørt land. Derfor kan marinarkæologien give os et mere nuanceret syn på stenalderens samfund.

Moesgaard Museum er interesseret i alle henvendelser om observationer af levn fra disse anlægstyper, og finder du genstande på din dykning eller på en gåtur ved stranden, hører vi meget gerne om det. Herunder findes et stamblad, som kan downloades og sendes til museet i forbindelse med fund.