Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fredede fortidsminder og beskyttede diger, gravhøje, dysser, runesten, voldsteder

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2007 ført tilsyn med de fredede fortidsminder. Ti museer landet over, heriblandt Moesgaard Museum, er udpeget til at varetage tilsynet i felten på Kulturstyrelsens vegne.

Tilsynsmuseum for 11 kommuner i Østjylland

Moesgaard Museum har ansvaret for tilsynet i Østjylland, hvor der findes ca. 3300 fredede fortidsminder. Det er gravhøje, megalitgrave (dysser og jættestuer), voldsteder fra middelalderen, broer, runesten mm.

Ifølge Museumsloven er alle synlige fortidsminder fredede, og deres tilstand må ikke ændres, dvs. de må ikke fjernes eller ødelægges ved beplantning, kørsel, pløjning eller deponering af marksten.

Ved tilsynet opdateres de gamle beskrivelser af fortidsminderne, og fortidsminderne fotograferes. Desuden føres der tilsyn med, at Museumslovens regler er overholdt.

Registreringerne fra tilsynet indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som foretager den efterfølgende sagsbehandling samt kontakter ejerne, hvis der er sket overtrædelser af reglerne.

Du kan læse mere om tilsynet med fortidsminder i folderen "Fredede fortidsminder"

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om de fredede fortidsminder og arkæologi, er du velkommen til at kontakte museumsinspektør Marlene Sørensen på mas@moesgaardmuseum.dk eller ringe på tlf. 23382331.