Tilsyn

Tilsyn med fredede fortidsminder og beskyttede diger, gravhøje, dysser, runesten, voldsteder

Kulturstyrelsen har siden 2007 ført et landsdækkende tilsyn med de fredede fortidsminder. Ti museer landet over, heriblandt Moesgaard Museum, er udpeget til at varetage tilsynet i felten på Kulturstyrelsens vegne.

Moesgaard Museum har ansvaret for tilsynet i Østjylland, hvor der findes ca. 3200 fredede fortidsminder – det kan være gravhøje, megalitgrave (dysser og jættestuer), voldsteder fra middelalderen, broer, runesten m.fl.

Ifølge Museumsloven er alle synlige fortidsminder fredede, og deres tilstand må ikke ændres dvs. de må ikke fjernes eller ødelægges ved beplantning, kørsel, pløjning eller deponering af marksten.

Ved tilsynet foretages der en opdatering af de eksisterende beskrivelser af fortidsminderne, og fortidsminderne fotograferes. Desuden føres der tilsyn med, at Museumslovens regler er overholdt.

Registreringerne fra tilsynet indberettes til Kulturstyrelsen, som foretager den efterfølgende sagsbehandling og tager kontakt til ejerne, hvis der er sket overtrædelser af reglerne.

Du kan læse mere om tilsynet med de fredede fortidsminder og følge tilsynet i det østjyske område på bloggen "Fredede Fortidsminder - tilsyn med fortidsminder i Østjylland".

Sten- og jorddigerne i landskabet er også beskyttede. De er rester af ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom. Digerne fortæller således en historie om landets administrative inddeling, beskatnings- og ejerforhold samt landbrugets udvikling gennem flere hundrede år. Digerne er desuden levesteder og spredningskorridor for mange af de dyr og planter, der lever i det åbne land. De må derfor ikke fjernes eller ødelægges.

Kulturstyrelsen og tilsynsmuseerne er med til at sikre, at digerne bevares for eftertiden. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om de fredede fortidsminder og arkæologi, er du velkommen til at kontakte  

Marlene Sørensen

Museumsinspektør
mas@moesgaardmuseum.dk
M 23 38 23 31